ورمی واش چیست و فرق آن با چای کمپوست؟

  • admin
  • شنبه 04 مهر 1394
  • 1
  • 3600


چای کمپوست همان طور که گفته شد به پس آب خارج شده از ورمی کمپوست اطلاق می شود که گاهی به همراه یک سری ریز مغذی مثل آهن استفاده می شود و اما ورمی واش به مایع خارج شده از سطح بدن کرم گفته می شود که کرم در شرایط خاص از خود خارج می کند گفته می شود.
در زیر آنالیز ورمی واش و کودورمیکمپوستی که از کرم آن می شود ورمی واش را تهیه کرد آمده است:
مهمترین باکتری های کشاورزی که در ورمی واش وجوددارند
باکتری های آزاد کننده نیتروژن چون
Azotobactersp
Rhizobium sp.
باکتری های حل کنندهفسفات
مزایای ورمی واش
ورمی واش به عنوان یک تونیک گیاهی عمل می کند و کمک می کند تا بسیاری ازبیماری های گیاهی کاهش پیداکند
از مخلوط ۱ لیتر از ورمی واش و ۱ لیتر ادرارگاو به عنوان آفت کش زیستی و کودمایع استفاده می شود
حلقه عبوری آب از بدن کرم که همراه ترشحات بدن کرو و مواد معدنی همراه آناست
ترکیباتورمی واش
7.48 ± 0.03    ph
0.008 ± 0.001    Organic carbon%
0.01 ± 0.005    Nitrogen%
1.69 ± 0.05    Available phosphorous%
25 ± 2    Potassium (ppm)
Micro-nutrients in Vermiwash
Sl. No.    Nutrient    Quantity (ppm)
1.    Sodium     8 ± 1
2.    Calcium    3 ± 1
3.    Copper    0.01 ± 0.001
4.    Ferrous    0.06 ± 0.001
5.    Magnesium    158.44 ± 23.42
6.    Manganese    0.58 ± 0.040
7.    Zinc     0.02 ± 0.001
Microbial composition of vermi-wash
Sl. No.    Microbes     Microbial count (CFU/ml)
1.    Total heterotrophs    1.79x103
2.    Nitrosomonassp.    1.01 x103
3.    Nitrobactersp.    1.12 x 103
4.    Total fungi    1.46 x 103

نظرات

محمد نادمی 5.126.75.250 پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 / پاسخ نظر

درود بر شما من استفاده کردم خوب جواب مبدع . البته خودم تولید کردم . و سعی دارم انبوه تولید کنم جهت فروش.


ارسال نظر

لطفا عبارتی را که در تصویر میبینید وارد کنید.
به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.

مقالات

پاسخ گیاه زینتی بنفشه آفریقایی به کاربرد کودهای زیستی کمپوست زباله، کمپوست گرانوله گوگرددارو ورمی کمپوست

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن توسعه صنایع سنگین، سبب آلودگیهای وسیع در سطح محیط
زیست گردیده است. امروزه استفاده از منابع غیر آلاینده و سازگار با محیط زیست، برای تأمین بستر
رشد گیاهان، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است

شركت كيميا كمپوست پارس

ورمی واش چیست و فرق آن با چای کمپوست؟

ورمي كمپوست

 

... چای کمپوست همان طور که گفته شد به پس آب خارج شده از ورمی کمپوست اطلاق می شود که گاهی